Organizačné pokyny a bezpečnostné informácie pred návštevou zimného štadiónu Spišská Nová Ves

Informácie pre návštevníkov športového podujatia.

Prosíme vás o dodržiavanie organizačných pokynov a bezpečnostných informácii.

Účelom organizačného (návštevného) poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športový areál vybavený. Organizačný (návštevný) poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí. Každý účastník podujatia je povinný:

 1. dodržiavať pokyny uvedené v tomto poriadku, pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov mestskej polície a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
 2. zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,
 3. strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby alebo bezpečnostnej služby
 4. po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia
 5. Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.
 6. Usporiadateľská služba je v odôvodnených prípadoch oprávnená neumožniť vstup na podujatie. Vstup môže byť zamedzený aj osobám pod vplyvom alkoholu. Usporiadateľ športového podujatia je oprávnený vyviesť problémového diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí ( v súčinnosti príslušníkmi Policajného zboru )

Príchod na štadión – vstup na štadión:

Odporúčame všetkým divákom naplánovať si včasný príchod na zimný štadión s cieľom predchádzať zdržaniam pri kúpe vstupeniek a následnej kontrole vstupeniek. Vstupy na zimný štadión sa otvárajú 30 minút pred úradným začiatkom zápasu. Otvorené budú 2 vstupy na zimný štadión a to prvý supermarketu COOP JEDNOTA a druhý vstup z ľavej strany od firmy BRANTNER NOVA.

Účastníkovi podujatia sa zakazuje:                                                                                                            

 1. vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
 2. Vhadzovať akékoľvek predmety do iných sektorov štadióna a na hraciu ľadovú plochu. Tieto predmety môžu spôsobiť vážne zranenie hráčom a divákom,
 3. mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
 4. používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia
 5. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
 6. Do priestorov zimného štadiónu a hľadiska je zakázané vnášať dáždniky, sklenené fľaše alebo inú vec, ktorá môže spôsobiť ublíženie na zdraví.

 

Vstup a pobyt účastníka na podujatí

 1. Vstup na podujatie bude umožnený len osobe, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou, permanentkou, alebo iným dokladom, ktorý ju oprávňuje na vstup na podujatie ( kontrolu vykoná usporiadateľ, bezpečnostný technik a delegát SZĽH
 2. Ak je na vstupenke uvedený konkrétny sektor a konkrétne číslo sedadla, je účastník povinný sledovať podujatie z tohto miesta. Povinnosť diváka sa podrobiť bezpečnostnej kontrole/prehliadke

 

 

Odporúčania:

 1. odporúčame konzumovať nápoje a jedlo mimo priestorov hľadiska, aby nedošlo k náhodnému obliatiu tekutinou divákov na tribúne alebo k náhodnému znečisteniu priestorov zimného štadiónu – tribúny
 2. odporúčame dodržiavanie organizačného poriadku a pokynov organizátorov, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru a mestskej polície.

 

Priestory zimného štadióna a hľadiska Spišská Nová Ves sú monitorované kamerovým systémom so záznamom

Pri akomkoľvek protiprávnom konaní a porušení povinnosti účastníka podujatia využije organizátor oprávnenia v zmysle legislatívy. Dôsledkom protiprávneho konania môže byť vyvodenie právnej zodpovednosti za správny delikt alebo priestupok napríklad formou udelenia pokuty. Za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na športovom / verejnom podujatí hrozí trest zákazu účasti na športových / verejných podujatiach.

Divákov žiadame, aby si príchod nenechali na poslednú chvíľu a prišli s dostatočným časovým predstihom, časová rezerva je dôležitá aj z dôvodu bezpečnostnej prehliadky pri vstupe na zimný štadión. Vstupy na zimný štadión sa otvoria v čase o 17.00 hod. Upozorňujeme, že vstup na štadión je jednorazový. Nie je možné opustiť štadión a vrátiť sa späť, vstupenka v tej chvíli automaticky stráca platnosť ! ( pokiaľ nie je stanovené inak )

Ďakujeme za porozumenie.

Dôležité telefónne čísla:

Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
Hasičská služba: 150
Záchranná služba: 155
Polícia: 158